• zaloguj się
  • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych […] (dalej RODO), Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie (dalej PANS w Chełmie) informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PANS w Chełmie z siedzibą przy ul. Pocztowej 54, 22-100 Chełm. Adres e-mail: rektorat@panschelm.edu.pl, tel. 82 565 88 95.

2. W PANS w Chełmie funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, nadzorujący prawidłowość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@panschelm.edu.pl, tel. 665 170 003 lub pod adresem Inspektor Ochrony Danych, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm.

3. Pani/Pana dane osobowe podane nieobowiązkowo będą przetwarzane w celu rekrutacji na studia na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – czyli wyrażonej przez Panią/Pana zgody do czasu zakończenia procesu rekrutacji na studia, natomiast dane obowiązkowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, w razie przyjęcia na studia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokumentacji przebiegu studiów na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych do tej ustawy przez czas trwania studiów, a następnie w celach archiwalnych przez okres 50 lat.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie firma świadcząca usługi obsługi korespondencji – w celu doręczenia decyzji w sprawie przyjęcia bądź nieprzyjęcia na studia. W razie przyjęcia na studia, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmioty współpracujące i świadczące usługi na rzecz PANS w Chełmie, na podstawie zawartych umów powierzenia.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez PANS w Chełmie nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

6. Podanie przez Panią/Pana nieobowiązkowych danych osobowych jest dobrowolne, natomiast przetwarzanie przez PANS w Chełmie danych obowiązkowych jest niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji na studia.

7. W przypadkach i na warunkach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. W przypadku danych nieobowiązkowych posiada Pani/Pan prawo do ich usunięcia oraz przenoszenia tych danych.

8. W stosunku do danych nieobowiązkowych Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Klauzula zgody

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz zgodnie z powyższą klauzulą informacyjną, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych nieobowiązkowo w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia.